Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku

Turnusy rehabilitacyjne

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

 

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem że:

1) została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,

2) w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania
ze środków Funduszu,

3) weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,

4) wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,

5) będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,

6) nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,

7) złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z ustawą wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym,

8) w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie
o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach
i przyjmowanych lekach,

9) nie ma zaległości wobec Funduszu i nie była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku,
stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących
po jej stronie.

 

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie
ze środków PFRON, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów
o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekroczy kwoty:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, na osobę
we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia powyższych kwot, wysokość dofinansowania pomniejsza się
o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

 

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem, że wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna,
a opiekun:

1) nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,

2) nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,

3) ukończył 18 lat lub

4) ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

 

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych wniosek
o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Do wniosku o dofinansowanie dołącza się:

  1. kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1,
    art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r.,

  2. wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

 

PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w ciągu 30 dni. Nieusunięcie ich
w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku gdy PCPR poweźmie wątpliwość w sprawie przyznawanego dofinansowania,
w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mające wpływ na przyznanie dofinansowania, powiadamia wnioskodawcę o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.

Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

W rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze udział pracownik socjalny lub specjalista do spraw społecznych, oceniający sytuację społeczną osoby niepełnosprawnej i jej potrzeby
w zakresie rozwijania umiejętności społecznych.

Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim.

 

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się
i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.

Uzyskanie dofinansowania w danym roku nie wyklucza możliwości uzyskania dofinansowania w roku następnym.

 

Ze środków Funduszu nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym finansowanym w części lub w całości na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 

Wysokość dofinansowania wynosi:

1) 30% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,

2) 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

3) 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,

4) 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,

5) 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb, PCPR może obniżyć wysokość tego dofinansowania o 20% kwot,
o których mowa powyżej albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

 

Osoba niepełnosprawna, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego, przekazuje do PCPR informację o wyborze turnusu, w którym będzie uczestniczyła.

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są pod adresem elektronicznym: empatia.mpips.gov.pl. Na stronie umożliwiono wyszukiwanie ośrodków i organizatorów według zadanych kryteriów Osoba niepełnosprawna sama dokonuje rezerwacji turnusu rehabilitacyjnego i składa w PCPR informację o jego wyborze.

 

PCPR po jej otrzymaniu, w terminie 7 dni, sprawdza w rejestrach ośrodków i organizatorów:

1) czy wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator tego turnusu posiadają odpowiednio wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną,

2) czy ośrodek, w którym odbędzie się turnus, jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami
lub schorzeniami na turnus wybrany przez osobę niepełnosprawną,

3) czy organizator tego turnusu jest uprawniony do organizowania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z opisanych warunków PCPR informuje osobę niepełnosprawną o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r., poz. 426 z późn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie
turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r., Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.),

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku