Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku

Instytucjonalna piecza zastępcza

Sąd umieszcza dziecko w instytucjonalnej pieczy zastępczej, jeżeli brak jest możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej lub z innych ważnych względów nie jest to zasadne.

 

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

 1. Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu;

 • Socjalizacyjnego,

 • Interwencyjnego,

 • specjalistyczno – terapeutycznego,

 • rodzinnego.

 1. Regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej.

 2. Interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

 

Placówka opiekuńczo – wychowawcza:

 • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;

 • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

 • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

 • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

 • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

 • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

 • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych;

 • zapewnia możliwość przyjmowania dzieci przez całą dobę.

 

Zadaniem placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego jest doraźna opieka nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności placówka jest obowiązana przyjąć dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki. Przyjmowane są tu dzieci bez względu na ich miejsce zamieszkania, a sam pobyt nie może trwać dłużej niż 3 miesiące, chyba że zachodzą szczególne okoliczności.

 

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu  specjalistyczno – terapeutycznego sprawuje opiekę nad dzieckiem o indywidualnych potrzebach, w szczególności:

 • legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii;

 • wymagającym wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych;

 • zapewnia zajęcia wychowawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego;

 • zapewnia odpowiednią rehabilitację i zajęcia rewalidacyjne.

 

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego umieszcza się dzieci powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Umieszczenie dziecka poniżej 10 roku życia w takiej placówce jest możliwe w przypadku, gdy wcześniej została w niej umieszczona matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa. W placówkach tych można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły  pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej i kontynuują naukę.

 

Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego:

 • wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się;

 • umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu;

 • współpracuje z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem rodziny.

 

W placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej i kontynuują naukę. W razie konieczności umieszczenia w placówce rodzeństwa, za zgodą

dyrektora tej placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci, nie więcej jednak niż 10.

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym umieszcza się dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Pobyt dziecka nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

 

 

regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej  umieszczane są dzieci wymagające szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

 

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Łopuszce Małej

 

Na terenie Powiatu Przeworskiego Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” prowadzi placówki opiekuńczo - wychowawcze typu socjalizacyjnego. Do placówek przyjmowane są dzieci na mocy zawartej umowy, na podstawie skierowania Starosty Przeworskiego. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Łopuszce Małej odpowiada za obsługę ekonomiczno – administracyjną i organizacyjną prowadzonych przez siebie placówek (http://wzrastanie.com.pl) :

 

 • Dom dla Dzieci w Łopuszce Małej 13, 37-220 Kańczuga

 

 • Dom dla Dzieci w Dynowie ul. Dworskiego 25, 36 – 065 Dynów

 

 • Dom dla Dzieci w Rakszawie 361, 37 – 11 Rakszawa

 

 • Dom dla Dzieci w Przeworsku , ul. Kasztanowa 1, 37 – 200 Przeworsk

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku