Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku

Kandydaci na rodziny zastępcze

Jak zostać rodzicem  zastępczym ?

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia  opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodziców naturalnych. Rodzinna opieka zastępcza ma na celu pomoc dziecku i jego  rodzicom, którzy przez pewien czas muszą być oddzieleni od siebie z powodu zaniedbania lub innych szczególnych okoliczności. Zadaniem rodziny zastępczej jest więc zapewnienie dziecku ochrony, opieki i warunków zaspakajania potrzeb przez pewien okres, który jest potrzebny rodzinie naturalnej do  rozwiązania swoich problemów.

Warunki jakie należy spełniać, aby zostać rodzicem zastępczym?

Pełnienie rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie nie pozostającej   w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w  przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem,

  • co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia, wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz

  • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawiona przez psychologa , który posiada co najmniej wykształcenie magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym

 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego; 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej (niespokrewnionej), co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Dodatkowo przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się:

 • osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka,

 • przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

 • odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem,

 • poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno-wychowawczej lub resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka

 • zasadę nierozłączania rodzeństwa,

 • w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko.

Osoby zainteresowane objęciem roli rodziny zastępczej zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku, ul. Lwowska 16, pokój nr 4. Podczas pierwszego spotkania kandydaci otrzymają informacje o procedurach zawiązywania rodziny zastępczej oraz szczegółowe informacje o zakresie możliwej do uzyskania pomocy finansowej i innych formach wsparcia.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął w dniu 24 maja 2006 roku Uchwałę o ustanowieniu dnia 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku