Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku

Usamodzielnienia

Wychowankowie pieczy zastępczej:

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, osobie (zwanej dalej osobą usamodzielnianą) opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną przyznawana jest pomoc na:

 

 • kontynuowanie nauki,

 • usamodzielnienie,

 • zagospodarowanie.

 •  

Ponadto osobom usamodzielnianym udzielana jest pomoc w uzyskaniu:

 • odpowiednich warunków mieszkaniowych,

 • zatrudnienia.

 

Zapewnia się też pomoc prawną i psychologiczną.

 

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która:

 • została umieszczona w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu,

 • przebywała w pieczy zastępczej co najmniej: trzy lata (w przypadku osoby opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną), jeden rok (w przypadku osoby opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną),

 • złożyła odpowiedni wniosek,

 • posiada zatwierdzony przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku, indywidualny program usamodzielnienia.

 

Pomoc na usamodzielnienie i pomoc na kontynuowanie nauki, na wniosek osoby zainteresowanej, udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby usamodzielnianej przed umieszczeniem w pieczy zastępczej (skierowaniem do właściwej placówki czy rodziny zastępczej).

 

Pomoc na kontynuowanie nauki:

 • osoba usamodzielniana kontynuuje naukę w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, na uczelni, na kursach, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego,

 • pomoc przyznawana jest nie dłużej niż do 25 roku życia,

 • pomoc nie jest uzależniona od sytuacji finansowej osoby usamodzielnianej.

 

Pomoc na kontynuowanie nauki nie przysługuje, gdy osoba usamodzielniana:

 • kontynuuje naukę w szkole lub uczelni, która zapewnia nieodpłatną naukę oraz utrzymanie,

 • bez uzasadnionej przyczyny zmieniła miejsce nauki trzykrotnie na tym samym etapie edukacyjnym,

 • została umieszczona w zakładzie karnym.

 

Pomoc na usamodzielnienie:

 • wysokość pomocy uzależniona jest od czasu i formy pieczy zastępczej, w której przebywała osoba usamodzielniana,

 • pomoc może być wypłacona jednorazowo lub w ratach, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielnienia, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia,

 • pomoc uzależniona jest od dochodu osoby usamodzielnianej – 1200zł na osobę (dochód obliczany na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

 • pomoc jest wypłacana po zakończeniu nauki, pobierania pomocy na kontynuowanie nauki.

 

Pomoc w uzyskaniu właściwych warunków mieszkaniowych, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej, na jej wniosek.

 

Pomoc na zagospodarowanie:

 • pomoc jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia,

 • pomoc może być przyznana w formie rzeczowej.

 

Pomocy udziela starosta za pośrednictwem dyrektora PCPR właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.

 

Wychowankowie MOW, SOSzW, DPS,

Pomoc dla wychowanków opuszczających domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze jest udzielana na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

 

Pomoc przysługuje wychowankom skierowanym na pobyt całodobowy, na podstawie orzeczenia sądu, którzy przebywali w w/w placówkach co najmniej rok. W przypadku wychowanków opuszczających specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze i domy pomocy społecznej, pomoc na usamodzielnienie przysługuje osobom zdolnym do samodzielnej egzystencji.

Pomoc na usamodzielnienie przysługuje osobom opuszczającym dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, jeżeli bezpośrednio przed przyjęciem do takiego domu przebywała co najmniej rok w rodzinie zastępczej, w placówce opiekuńczo – wychowawczej zapewniającej całodobową opiekę, w domu pomocy społecznej, w schronisku dla nieletnich, w zakładzie poprawczym, w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym albo w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

 

Osobie usamodzielnianej przyznaje się pomoc na:

 • usamodzielnienie,

 • kontynuowanie nauki,

 • odpowiednich warunków mieszkaniowych w tym w mieszkaniu chronionym,

 • zatrudnienia,

 • zagospodarowanie w formie rzeczowej.

 

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie usamodzielnianej, której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego z pomocy społecznej.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku