Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY

DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Przeworsku informuje, że od stycznia 2013 roku realizowany jest cyklicznie, program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pomoc udzielana jest BEZPŁATNIE.

 

ADRESACI PROGRAMU

Program Adresowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym :

  • Osób, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną skierowane przez Zespoły interdyscyplinarne, pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów ośrodków/punktów interwencji kryzysowej, komisji rozwiązania problemów alkoholowych, lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec bliskich,
  • Osób, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie,
  • Osób, które mają ograniczoną władze rodzicielską lub są jej pozbawione w wyniku zaniedbań i nie wypełniają funkcji rodzicielskich,

Osób z wniosku prokuratora z art. 335 § 1 k.p.k. ( o wydanie wyroku skazującego
w zaproponowanym kształcie bez przeprowadzenia rozprawy) oraz wniosku oskarżonego z art. 387 § 1 k.p.k (o wydanie wyroku skazującego na rozprawie, bez przeprowadzenia postępowania dowodowego).

 

OFEROWANA POMOC

PROPONOWANIE FORMY PRACY W RAMACH JEDNEGO CYKLU PROGRAMU, KTÓRY OBEJMUJE 62 GODZINY ( WARSZTATY ,GRUPOWE ORAZ INDYWIDUALNE SPOTKANIA)

  1. Warsztaty umiejętności psychospołecznych - będą stwarzać okazje do ćwiczenia konstruktywnych, poza przemocowych sposobów zachowania i wywierania wypływu na innych.
  2. Grupa korekcyjno – edukacyjna – ma charakter otwarty. Oznacza to, że do grupy mogą być kierowane osoby w sposób ciągły. Włączenie nowej osoby do grupy poprzedzone jest konsultacjami indywidualnymi z osobami prowadzącymi program. Zajęcia dobywać się będą raz w tygodniu w godzinach popołudniowych i trwać będą do
    6 godzin dydaktycznych.
  3. Indywidualne konsultacje psychologiczno – terapeutyczne, które obejmować będą: wstępne rozpoznanie problemu, diagnozę sytuacji klienta, ustalenie wspólne z terapeutą celu i kierunku zmian, które miałyby nastąpić poprzez udział w programie, a także poszukiwanie konkretnych rozwiązań służących zaprzestaniu stosowania przemocy oraz budowaniu konstruktywnych relacji.

 WARUNKIEM UKOŃCZENIA (otrzymania zaświadczenia o ukończeniu programu) jest udział w co najmniej 7 spotkaniach grupowych (42 godziny) oraz w 2 spotkaniach grupowych (2 godziny).

 

PODSTAWY PRAWNE

Program realizowany jest na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
z dnia 29 lipca 2005 r (Dz.U. z 2021 r., poz. 1249).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty”

Oferta programu została opracowana na podstawie wytycznych zawartych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Dodatkową możliwością prawną jest art. 72 § 1, punkt 6 i 6a Kodeksu Karnego tj. „zawieszając wykonania kary Sąd może zobowiązać skazanego do : podania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu albo oddziaływaniom terapeutycznym.” 6a) uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych.

 

ZAPISY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE DLA OSOB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Osobiście, telefonicznie lub pisemnie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku (0-16) 649 09-10 wew. 28

Ul. Lwowska 16

37-200 Przeworsk

Zapraszamy

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku