Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku

Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

PROGRAM PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNY

 DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku informuje, że od lutego 2021 roku realizowany jest program oddziaływań psychologiczno – terapeutycznych skierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Adresatami programu są dorosłe osoby stosujące przemoc w rodzinie, w tym absolwenci programów korekcyjno-edukacyjnych, osoby które potrzebują dalszej pracy nad utrwaleniem wprowadzonych zmian.

 

Edycja programu liczy 52 godziny różnorakich zajęć i oddziaływań.

Edycja rozpoczyna się od spotkania rekrutacyjnego. Przewiduje się trzy spotkania dwugodzinne dla wszystkich osób zainteresowanych udziałem w programie.

Następnym etapem są zajęcia grupowe przeplatane indywidualnymi konsultacjami psychologicznymi/psychoterapeutycznymi.
W jednym tygodniu ma miejsce sesja grupowa w następnym konsultacja indywidualna itd. Sesji grupowych będzie osiem (po dwie godziny każda), natomiast konsultacji indywidualnych dziesięć (po 1 godzinie). Raz w miesiącu przeprowadzany jest pięciogodzinny trening umiejętności psychospołecznych.

 

Warunkiem ukończenia jest 75% frekwencji na zajęciach indywidualnych, grupowych, treningach.

Program kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu.

Realizowane oddziaływania o charakterze pomocy psychoterapeutycznej:

  • Kontynuacja procesu zmiany wśród osób stosujących przemoc w rodzinie, a także osób dotychczas objętych oddziaływaniami korekcyjno – edukacyjnymi,
  • Utrwalenie przekonania o potrzebie zmiany wśród osób objętych dotychczas specjalistyczną pomocą i zarazem oczekujących dalszego wsparcia w długotrwałym procesie zmiany,
  • Psychoedukacja sprawców przemocy w rodzinie w kierunku zmian zachowań typu przemocowego,
  • Analiza przyczyn własnego postępowania wynikająca z doświadczeń z rodziny pochodzenia,
  • Zmianę schematów poznawczych (analizowanie swoich wzorów myślenia, postaw, zachowań) wgląd w dotychczas stosowane mechanizmy obronne i wypieranie,
  • Zwiększenie dostępności i poszerzenie specjalistycznej oferty pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie z terenu województwa podkarpackiego.

 

Rekrutacja uczestników programu dokonywana jest w oparciu o podstawę prawną – art. 72 par.1 pkt 6 Kodeksu karnego lub art. 76 par. 1 pkt 8, art. 95 par.1 i 173 par. 2 Kodeku karnego wykonawczego, na wniosek wychowawcy wśród osób osadzonych w zakładach karnych, lub zalecenie kuratora sądowego wśród osób skazanych pozostających w okresie próby w warunkach wolnościowych (warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie) za czyn(-y) z art. 207 par. 1 kk (przemoc domowa) lub inne przestępstwo przeciwko rodzinie z rozpoznaniem stosowania przemocy wobec najbliższych. Rekrutacji również dokonuje się poprzez indywidualne zgłoszenia osób zainteresowanych, mających problem ze stosowaniem przemocy wobec najbliższych, jak również wśród osób zgłoszonych przez Zespoły Interdyscyplinarne, GKRPA, lub też inne podmioty zajmujące się pomocą rodzinie uwikłanej w stosowanie przemocy.

 

ZAPISY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE DLA OSOB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Osobiście, telefonicznie lub pisemnie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 w siedzibie

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku, 

ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk                                 

Tel.:  (0-16) 649 09-10 wew. 28

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku