Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku (www. przeworsk.naszepcpr.pl)

 • Data publikacji strony internetowej: 12.12.2018
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:  10.02.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stroninternetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznychzpowodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej,
 • część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Brak dostępności tłumacza języka migowego, również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Brak posiadania aplikacji mobilnej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku.

Strona posiada podstawowe skróty klawiszowe.

Oświadczenie sporządzono dnia 22.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Janiną Styś, adres poczty elektronicznej: kontakt@pcpr.przeworsk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: (16) 649 09 10 w.23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Lwowskiej. Przy schodach zamontowana jest poręcz.
 • Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim wejście znajduje się po prawej stronie budynku.
 • Przedbudynkiem znajduje się parking ogólny, z miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnością.
 • W budynku na parterze jest dostępna łazienka przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
 • Możliwość wstępu z psem przewodnikiem/asystującym.
 • W budynku znajduje się pętla indukcyjna

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku