Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku

Program Osłonowy

PROGRAM OSŁONOWY

"WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE"

 

Podstawą prawną opracowania Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie , zwanego dalej „Programem”, jest art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249). 

W celu zapewnienia skutecznego rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie, konieczne jest opracowanie i realizacja lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które uwzględniać będą podstawowe zasady właściwego reagowania, zgodnie z którymi należy reagować:

wcześniej - zanim kryzys przerodzi się w długotrwały problem;

• sprawniej - aby działania profilaktyczne wyprzedzały działania interwencyjne;

• skuteczniej - aby działania były kompleksowe i profesjonalne;

• godniej - aby osoby doznające przemocy w rodzinie nie traciły swej podmiotowości i umiały skutecznie przeciwstawić się zjawisku;

• efektywniej - dając szansę na wyjście z trudnej sytuacji życiowej.

Program adresowany jest do osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym: 

• dzieci i młodzieży;

• członków rodzin, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących;

• osób starszych;

• osób niepełnosprawnych;

a także

• osób stosujących przemoc w rodzinie;

• świadków przemocy w rodzinie;

• przedstawicieli służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Realizacja działań w tym obszarze wymaga znacznych nakładów finansowych, przewyższających często możliwości samorządów regionalnych i lokalnych. Niezbędne jest zatem opracowanie Programu, w ramach którego minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego będzie wspierał finansowo jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego w tworzeniu zintegrowanego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku