Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych.

 

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, stosownie
do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód,
w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

– 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, na osobę
we wspólnym gospodarstwie domowym,

– 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

 

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w każdym czasie.

Do wniosku dołącza się:

  1. kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1,
    art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r.,

2) fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego wraz z potwierdzoną za zgodność, przez
świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo

3) kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz
z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu
przyjęcia go do realizacji.

PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w ciągu 30 dni. Nieusunięcie ich
w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku gdy PCPR poweźmie wątpliwość odnośnie do podanych we wniosku
o dofinansowanie danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.

Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

b) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

 

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nabyte przez osobę zainteresowaną przed dniem uzyskania stosownego orzeczenia, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji, czyli przed dniem uznania danej osoby za niepełnosprawną, nie mogą być dofinansowane ze środków PFRON.

 

 

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r., poz. 426 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie
określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r., poz. 926 z późn. zm.).

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku