Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Przeworsku
ul. Lwowska 16 
        37-200 Przeworsk         
                 godziny pracy:                     
                poniedziałek – piątek   7.30 – 15.30                  
    Przewodniczący: Janina Styś        
Tel: 16 649 - 09 – 10 wew 23
    530 595 222

email: kontakt@pcpr.przeworsk.pl

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia:


o niepełnosprawności 

                                                                                                             
Orzeczenie o niepełnosprawności zespół orzekający wydaje osobie, która nie ukończyła 16 roku życia na wniosek wniesiony przez przedstawiciela ustawowego dziecka.
Niepełnosprawność dziecka określa się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia.


o stopniu niepełnosprawności   

                                                                                              
 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zespół orzekający wydaje osobie, która ukończyła 16 rok życia, na wniosek wniesiony przez osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego.
Stopień niepełnosprawności orzeka się na czas określony lub na stałe.
W celu ubiegania się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, osoba zainteresowana składa w Powiatowym Zespole prawidłowo wypełnione następujące druki:
-Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności                         
– podpisany przez osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego ( dotyczy dzieci do 18 roku życia i osób ubezwłasnowolnionych ).
-Zaświadczenie lekarskie – wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana lub dziecko.
Zaświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku.
-Wymaganą dokumentację medyczną ( oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem ) niezbędną do ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.


o wskazaniach do ulg i uprawnień                             

 Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień zespół orzekający wydaje osobie, która ukończyła 16 rok życia i posiada jedno z następujących orzeczeń
- ważne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:                                       
– całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji                                           
– całkowitej niezdolności do pracy                                                                                                           
– częściowej niezdolności do pracy
a) ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
b) ważne, wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.
Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się do czasu upływu ważności wyżej wymienionego orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy (art. 5 i 62 ustawy  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
W przypadku posiadania przez osobę zainteresowaną ważnego orzeczenia organu rentowego i ubiegania się o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, należy wypełnić:
- wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień                       
- dołączyć dokumentację medyczną                                                                                                                                        
- dołączyć kserokopię ważnego orzeczenia (oryginał do wglądu)
Orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień mogą być wydane jedynie po zbadaniu osoby przez lekarza – członka składu orzekającego.

Legitymacja


Legitymację o niepełnosprawności dla osoby  poniżej 16 roku życia i stopniu niepełnosprawności osobie powyżej 16 roku życia wydajemy  na podstawie ważnych orzeczeń wydanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności .W celu wydania legitymacji osoba zainteresowana wypełnia  odpowiedni druk wniosku, dołącza kserokopię ważnego orzeczenia (oryginał do wglądu) oraz aktualne zdjęcie.               

 Wniosek podpisuje osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy dotyczy to dzieci do 18 roku życia oraz osób ubezwłasnowolnionych.
 W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej należy dołączyć kserokopię ( oryginał do wglądu ) postanowienia lub pełnomocnictwa wydanego przez notariusza lub przez sąd.    Wniosek składamy w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności pod adresem ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk lub wysyłamy  poczta na w/w adres.  Poniżej znajduje się wniosek do pobrania.

Wniosek o wydanie legitymacji

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej / dla placówki


Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.
Wniosek składa się do Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.
W celu wydania karty parkingowej osoba zainteresowana wypełnia odpowiedni druk wniosku, dołącza kserokopię ważnego orzeczenia (oryginał do wglądu) oraz aktualne zdjęcie wraz z  dowodem opłaty za wydanie karty parkingowej,  która wynosi 21  zł.
Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem: osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składa rodzic lub ustanowiony przez sąd opiekun, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.( należy dołączyć kserokopię takiego dokumentu)

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.
Kartę parkingową wydaje się placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Kartę parkingową placówce wydaje się na okres 3 lat.
Wniosek składamy w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności pod adresem ul. Lwowska 16 37-200 Przeworsk lub wysyłamy  poczta na w/w adres. Poniżej znajduje się wniosek do pobrania.
Wniosek o wydanie karty parkingowej

 

INFORMACJA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ :

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Przeworsku informuje,

że zmieniają się przepisy dotyczące ważności orzeczeń o niepełnosprawności, których okres

obowiązywania upłynął  w czasie obowiązywanie tzn. Ustawy COVID-OWEJ.

W dniu 05.maja  2023 r. opublikowano w Dzienniku Ustawy :

Ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji 

i konsumentów oraz niektórych  innych ustaw ( Dz. U. z 2023 r., poz. 852.)


Zmiany te dotyczące ważności orzeczeń i kart parkingowych wejdą w życie po upływie                          

3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Zgodnie z w/w ustawą, orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,

których okres ważności upłynąłby  ( straciłoby swoją ważność ) do :

do 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do 31 grudnia 2023r.,
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do 31 marca 2024 r.,
w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. – zachowuje ważność do 30 września 2024 r.
Wszystkie orzeczenia będą ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia           
              

o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Ważność kart parkingowych:

Karty parkingowe dla osób indywidualnych zachowują ważność wedle identycznych zasad                  

i terminów jak orzeczenia o niepełnosprawności jak wyżej. Jednak nie dłużej niż do dnia

wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności ( czyli dnia ‘ uprawomocnienia”się nowego 
orzeczenia o niepełnosprawności lub jego stopniu).

Karty parkingowe dla placówek – instytucji, których ważności była przydłużona automatycznie

na podstawie tzw. Ustawy COVID-owej , zachowują ważność do 31.03.2024r

Natomiast wszystkie wydane, aktualne obowiązujące (ważne) orzeczenia o niepełnosprawności,

które dopiero utracą swoją ważność po dniu 06.08.2023 r.  nie będą już samoczynnie wydłużane z mocy prawa.

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku