Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku

Przeciwdziałanie przemocy

 

Warunki do skuteczniejszego zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie określa między innymi: Ustawa z dnia 29 lipca 2005r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), która definiuje przemoc jako: „jednorazowe albo powtarzające się, umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.


1. Zadania samorządu powiatowego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych Powiatu należy w szczególności:
a) Opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
b) Opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie
c) Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia
d) Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej.

Natomiast do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności:
a) Tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
b) Opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Podstawowe kryteria, na podstawie których rozpoznaje się przemoc w rodzinie to:
Intencjonalność, dysproporcja sił, naruszanie godności i praw, powodowanie cierpienia i szkód

Do form przemocy w rodzinie należą:
Przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc seksualna, przemoc ekonomiczna, zaniedbanie.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku